Close

Επίλυση Διαφορών (Διαιτησία & Δικαστική Εκπροσώπηση)

Επίλυση Διαφορών (Διαιτησία & Δικαστική Εκπροσώπηση)

Η ομάδα δικηγόρων της FDMA που έχει αναλάβει την επίλυση διαφορών ενώπιον δικαστηρίων διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών αστικής και διοικητικής φύσεως, ενώπιον κάθε ελληνικού δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εταιρεία μας έχει εκπροσωπήσει πλήθος πελατών σε διαδικασίες διαιτησίας και δικαστικές διαδικασίες στα πλαίσια ιδιαιτέρως σοβαρών υποθέσεων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης στον τομέα της άμυνας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στα εξής:

 • Εξωδικαστική και δικαστική (διαιτησία και δικαστική παράσταση) επίλυση διαφορών σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την εκτέλεση, τον τερματισμό και την ερμηνεία κάθε είδους επενδυτικών και εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών αγοραπωλησίας μετοχών, κοινοπραξιών, εμπορικής πρακτορείας, συμφωνιών χορήγησης αδειών, εκμίσθωσης, δικαιόχρησης και διανομής.
 • Διαιτησία και δικαστική επίλυση περίπλοκων υποθέσεων στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της άμυνας των δημοσίων έργων και των παραχωρήσεων.
 • Εκδίκαση φορολογικών διαφορών.
 • Χειρισμός προσφυγών κατά αποφάσεων ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αποφάσεων δημοσίων αρχών που επιβάλλουν διοικητικές ποινές και πρόστιμα.
 • Διαδικασίες ακύρωσης πράξεων και αποφάσεων κεντρικών και τοπικών κυβερνητικών αρχών.

Στις πρόσφατες επιτυχίες της FDMA περιλαμβάνεται η εκπροσώπηση:

 • Των εταιρειών Vodafone και Nestle σε φορολογικές διαφορές πολλών εκατομμυρίων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της Αθήνας, σχετικά με την αναδρομική επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε συναλλαγές συγκέντρωσης μετρητών εντός του ομίλου.
 • Του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά την εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με την προσβολή του κύρους της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την αμφισβήτηση της νομιμότητας της μακροχρόνιας παράτασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στην ΟΠΑΠ ΑΕ, υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου.
 • Του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε πλήθος διαφορών διοικητικού δικαίου στα πλαίσια αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια των οποίων οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούσαν το κύρος της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού, ενός έργου αξίας πολλών εκατομμυρίων συνιστάμενο στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ.
 • Της εταιρείας Vodafone κατά την εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα πλαίσια της σε βάρος της επιβολής προστίμων συνολικού ποσού άνω των 80 εκατομμυρίων Ευρώ από μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), κατόπιν της φερόμενης παρακολούθησης (υποκλοπής) του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Vodafone κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
 • Της εταιρείας Νέα Οδός ΑΕ, ανάδοχο του έργου για την κατασκευή και τη μακροχρόνια λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου της Ιωνίας Οδού, στα πλαίσια της σε βάρος της επιβολής προστίμου ποσού άνω των 10 εκατομμυρίων Ευρώ από μέρους δημοτικών και τοπικών αρχών λόγω φερόμενων παραβιάσεων των κανονισμών αστικής χωροταξίας και δόμησης.
 • Της εταιρείας COSCO Pacific Limited και της ελληνικής θυγατρικής της εταιρείας Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς ΑΕ, στα πλαίσια αγωγής που ασκήθηκε από συμβουλευτική εταιρεία τεχνικών έργων σχετικά με τη νομική ισχύ σύμβασης παροχής υπηρεσιών που φέρεται ότι συνήφθη με την πελάτη μας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας 6 εκατομμυρίων Ευρώ.
 • Του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ A.Ε) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της επιβολής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους σταθμούς RES και CHP συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων Ευρώ.
 • Της Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδων Υγείας και πολλών ιδιωτικών μονάδων υγείας σε δικαστικές διαδικασίες στα πλαίσια αμφισβήτησης της νομιμότητας των Υπουργικών Αποφάσεων που εισήγαγαν μηχανισμούς ανάκτησης και έκπτωσης με στόχο τη μείωση των εξόδων που κατέβαλε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) προς τα νοσοκομεία για υγειονομική περίθαλψη παρεχομένη σε ασφαλισμένους ασθενείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το «Club Hotel Casino Loutraki» στις αγωγές του κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των τοπικών αρχών, με αίτημα την ανάκτηση ποσών συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων Ευρώ, ποσό που προέκυπτε από τη συμμετοχή των κρατικών και τοπικών αρχών στα μικτά έσοδα από τυχερά παιχνίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Επίλυση Διαφορών (Διαιτησία & Δικαστική Εκπροσώπηση), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.