Close

Τραπεζικό δίκαιο και Χρηματοοικονομικά – Κεφαλαιαγορές

Τραπεζικό δίκαιο και Χρηματοοικονομικά – Κεφαλαιαγορές

Η ομάδα τραπεζικού δίκαιο και χρηματοοικονομικών της FDMA παρέχει συμβουλές για κάθε πτυχή χρηματοοικονομικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του γενικού δανεισμού εταιρειών, της διασυνοριακής χρηματοδότησης, καθώς και της αναχρηματοδότησης μέσω τιτλοποίησης και της αναδιάρθρωσης των χρεών. Η εταιρεία μας επικεντρώνεται επίσης στη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών δανειακών διευκολύνσεων, ομολογιακών δανείων, χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων και έργων.

Η FDMA εστιάζει:

·       Στην αναδιάρθρωση χρέους και την αναδιοργάνωση

·       Στο δανεισμό: πιστοδοτήσεις με και χωρίς εξασφάλιση

·       Στον εταιρικό δανεισμό, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού εντός ομίλων

·       Στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα επιχειρηματικά κεφάλαια

·       Στην τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων

·       Στη χρηματοδότηση έργων

·       Στις μοχλευμένες εξαγορές

·       Στο δανεισμό μειωμένης εξασφάλισης, την ενδιάμεση χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση πρωτευόντων πιστωτών

Πρόσφατες επιτυχίες:

·       Νομικός Σύμβουλος της Νέας Οδού Α.Ε. / Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (παραχωρησιούχοι για την κατασκευή και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων Ιωνίας Οδού και Κεντρικής Ελλάδας, θυγατρικές των ομίλων Ferrovial, ACS / Dragados και Terna) για την κατασκευή για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της Ιωνίας Οδού και των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των αρχικών συμβάσεων παραχώρησης με το ελληνικό Κράτος και την εκταμίευση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες παραχώρησης στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται της διαχείρισης των λογαριασμών έργου και φροντίζουμε τη σχέση των πελατών μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τους χρηματοδοτούν μέσω δανειακών συμβάσεων.

·       Νομικός Σύμβουλος του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ./HSFS) σχετικά με τη συμμετοχή του Τ.Χ.Σ. στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, παρείχαμε στον πελάτη μας νομικές υπηρεσίες ως προς τον προσδιορισμό του «ιδιωτικού τομέα», σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να καθοριστεί η έκταση των δικαιωμάτων του Τ.Χ.Σ. μετά τη συμμετοχή του στην ανακεφαλαιοποίηση (δηλ. το εύρος τυχόν δικαιώματος αρνησικυρίας σε ορισμένες διαχειριστικές αποφάσεις, η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων σε ιδιώτες επενδυτές για μετοχές που αποκτήθηκαν από το Τ.Χ.Σ.).

·       Νομικός Σύμβουλος της Ideal Standard International στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των ανεξόφλητων τραπεζογραμματίων υψηλής απόδοσης και εξασφάλισης της εταιρείας μέσω συναινετικής συμφωνίας τροποποίησης όρων και πρότασης για αμοιβαία παραίτηση και ανταλλαγή, εξασφαλισμένες από συνδεδεμένες εταιρίες διαφόρων δικαιοδοσιών ως εγγυήτριες. Η εργασίας μας επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούσαν εγγυήσεις και εξασφαλίσεις παρεχόμενες κατά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα: στη διαπραγμάτευση εξασφαλίσεων και διαβεβαιώσεων που θα κάλυπταν τόσο τα υφιστάμενα ανεξόφλητα ομόλογα όσο και τα διάφορα ομολόγα που θα εκδίδονταν στο μέλλον, στη σύνταξη εγγράφων εξουσιοδότησης προς τους εγγυητές των νέων ομολόγων, στην παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων στον καταπιστευματοδόχο και τον ασφαλιστή σχετικά με τη δυνατότητα / την αρμοδιότητα και την εξουσιοδότηση / την εκτελεστότητα των εξασφαλίσεων / το δίκαιο που ισχύει για τους εγγυητές που εμπίπτουν στην ελληνική δικαιοδοσία και στη διαπραγμάτευση και σύνταξη με το σύμβουλο των ομολογιούχων ορισμένων γνωστοποιήσεων (κανονισμός φορολογίας, περιορισμούς εγγυήσεων εξασφάλιση και εκτελεστότητα των αποφάσεων) που περιλήφθηκαν στο μνημόνιο προσφοράς στα πλαίσια της προτεινόμενης προσφοράς ανταλλαγής.

·       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης που υπέγραψε η China Development Bank Corporation ως δανείστρια και κάθε ζητήματος περί των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Επίσης, πρόσφατα παρείχαμε νομικές συμβουλές για την αναθεώρηση και την τροποποίηση των εγγυήσεων.

·       Νομικός Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στα πλαίσια της συμμετοχής του Ταμείου στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, ιδίως όσον αφορά την εξουσία του Ταμείου να συμμετάσχει στις ανακεφαλαιοποιήσεις, λαμβανομένης υπόψη της ελληνικής νομοθεσίας και των κατευθυντηρίων γραμμών του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τον Ανταγωνισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

 

·       Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου Airbus για τη χορήγηση Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε ελληνική κατασκευαστική εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία, προκειμένου για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας στη σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στα πλαίσια της κατασκευής και διαχείρισης Δημοτικών Σχολείων. Η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, του Προγράμματος Ομολογιακών Δανείων, των εξασφαλίσεων, των CP και της εγγράφων εκπροσώπησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τραπεζικό δίκαιο και τα Χρηματοοικονομικά – Κεφαλαιαγορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας